{ "0": "261", "id": "261", "block_pravka": "0", "vkl": "0", "ksi_sort": "", "ksi1": "", "ksi_lat": "", "iso_kod3": "", "iso_kod2": "", "domen": "", "giddom": "http://www.giddom.com", "gosyazyk": "0", "mir_id": "0", "obj_id": "0", "kontinent": "0", "samonazvanie": "", "mfa": "", "samonazvanie_1": "", "oficialno_1": "", "flag": "", "flag_svg": "Transsylvanian_Banner.svg", "gerb": "", "gerb_svg": "Gerb_Transylvania.svg", "stolica": "0", "telefon": "", "pochta": "", "naselenie": "806", "ploshad": "0", "shtih_kod": "", "dolgota": "0.00", "shirota": "0.00", "shirota_gradus": "0", "shirota_minuta": "0", "shirota_sekunda": "0.00", "dolgota_gradus": "0", "dolgota_minuta": "0", "dolgota_sekunda": "0.00", "sozdan": "2014-06-26 23:47:49", "izmenen": "2014-07-04 16:04:25", "vrem_pojas": "", "dop_nazvanie": "", "status": "2", "tabl_id": "", "tabl": "", "pre_id": "", "pre_tabl": "", "post_id": "", "post_tabl": "", "sxema": "1", "sxema_kontinent": "0", "sxema_region": "0", "nazvanie_1": "Княжество Трансильвания", "opisanie_1": "", "nazvanie_2": "Transylvanian Diet", "opisanie_2": "", "nazvanie_3": "", "opisanie_3": "", "nazvanie_4": "", "opisanie_4": "", "nazvanie_5": "", "opisanie_5": "", "nazvanie_6": "Principauté de Transylvanie", "opisanie_6": "", "nazvanie_7": "Principado de Transilvania", "opisanie_7": "", "nazvanie_8": "Principato di Transilvania", "opisanie_8": "", "nazvanie_9": "Principado da Transilvânia", "opisanie_9": "", "nazvanie_10": "Księstwo Siedmiogrodu", "opisanie_10": "", "nazvanie_11": "Княства Трансільванія", "opisanie_11": "", "nazvanie_12": "トランシルヴァニア公国", "opisanie_12": "", "nazvanie_13": "外西凡尼亞公國", "opisanie_13": "", "nazvanie_14": "", "opisanie_14": "", "nazvanie_15": "", "opisanie_15": "", "nazvanie_16": "", "opisanie_16": "", "nazvanie_17": "", "opisanie_17": "", "nazvanie_18": "", "opisanie_18": "", "nazvanie_19": "", "opisanie_19": "", "nazvanie_20": "", "opisanie_20": "", "nazvanie_21": "Кнежевина Трансилванија", "opisanie_21": "", "nazvanie_22": "", "opisanie_22": "", "nazvanie_23": "", "opisanie_23": "", "nazvanie_24": "", "opisanie_24": "", "nazvanie_25": "", "opisanie_25": "", "nazvanie_26": "", "opisanie_26": "", "nazvanie_27": "", "opisanie_27": "", "nazvanie_28": "", "opisanie_28": "", "nazvanie_29": "", "opisanie_29": "", "nazvanie_30": "Княжество Трансилвания", "opisanie_30": "", "nazvanie_31": "", "opisanie_31": "", "nazvanie_32": "", "opisanie_32": "", "nazvanie_33": "", "opisanie_33": "", "nazvanie_34": "", "opisanie_34": "", "nazvanie_35": "", "opisanie_35": "", "nazvanie_36": "", "opisanie_36": "", "nazvanie_37": "", "opisanie_37": "", "nazvanie_38": "", "opisanie_38": "", "nazvanie_39": "", "opisanie_39": "", "nazvanie_40": "", "opisanie_40": "", "nazvanie_41": "Vorstendom Transsylvanië", "opisanie_41": "", "nazvanie_42": "Furstendömet Transsylvanien", "opisanie_42": "", "nazvanie_43": "", "opisanie_43": "", "nazvanie_44": "Sedmihradské knížectví", "opisanie_44": "", "nazvanie_45": "Jancsó Benedek", "opisanie_45": "", "nazvanie_46": "Principatul Transilvaniei", "opisanie_46": "", "nazvanie_47": "", "opisanie_47": "", "nazvanie_48": "", "opisanie_48": "", "nazvanie_49": "", "opisanie_49": "", "nazvanie_50": "", "opisanie_50": "", "nazvanie_51": "", "opisanie_51": "", "nazvanie_52": "", "opisanie_52": "", "nazvanie_53": "Transilvanijos kunigaikštystė", "opisanie_53": "", "nazvanie_54": "Transilvānijas hercogiste", "opisanie_54": "", "nazvanie_55": "", "opisanie_55": "", "nazvanie_56": "", "opisanie_56": "", "nazvanie_57": "", "opisanie_57": "", "nazvanie_58": "", "opisanie_58": "", "nazvanie_59": "Kepangeranan Transilvania", "opisanie_59": "", "nazvanie_60": "", "opisanie_60": "", "nazvanie_61": "", "opisanie_61": "", "nazvanie_62": "", "opisanie_62": "", "nazvanie_63": "", "opisanie_63": "", "nazvanie_64": "", "opisanie_64": "", "nazvanie_65": "", "opisanie_65": "", "nazvanie_66": "", "opisanie_66": "", "nazvanie_67": "", "opisanie_67": "", "nazvanie_68": "", "opisanie_68": "", "nazvanie_69": "", "opisanie_69": "", "nazvanie_70": "", "opisanie_70": ""}